KVK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, DAYANAĞI VE İLGİLİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden MAILGRAF Dijital Pazarlama ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (“MAILGRAF”) tarafından  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verilerinizin (ad, soyad, firma unvanı, telefon numarası, e-posta, web sitesi ismi) işlenmesine  ilişkin  açıklamalarda  bulunmak  ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken temas ettiğimiz ilgili kişilere, yani (“veri sahibi”) olan sizlere ait kişisel verilerin,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasa’sı  başta  olmak  üzere  Türk  Ceza  Kanunu,  Kişisel Verilerin  Korunması  Kanunu  ve  diğer  ilgili  mevzuatlara  uygun  olarak  işlenmesine  ve  verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanabilmesine önem vermekteyiz.

1.Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu sıfatıyla MAILGRAF tarafından, MAILGRAF ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kanun’da ve ilgili  mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olmak koşulu ve 6563 Sayılı Elektronik  Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde,

 • Öncelikle www.mailgraf.com/iletisim sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak MAILGRAF’tan talep ettiğiniz hizmet tekliflerini telefon veya e-mail ile tarafınıza iletmek,
 • Dijital pazarlama ile ilgili ipuçları, faydalı bilgiler, makaleler, eğitici videoların email adresinize gönderilmesi (Hizmet sağlayıcı kimliğiyle MAILGRAF firmasına ait e-bültenlerin en alt kısmında yer alan “üyelikten ayrıl” tıklandığında bir daha bülten gönderimi yapılmamaktadır),
 • Sizlerle yapılacak hizmet sözleşmelerinin kurulması, kullanıcı profillerinizi belirlemek, istek, talep ve şikayetlerinizi değerlendirmek
 • Hizmetlerimizi satın alma sonrasında sizlerden gelen teknik destek taleplerini cevaplayabilmek,
 • MAILGRAF’ın kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sizlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit ederek uygun çözümler bulabilmek,
 • MAILGRAF’ın reklam ve pazarlama faaliyetlerini icra edebilmesi,
 • Müşterilerimiz ile kurulmuş sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Ödeme işlemlerinize ilişkin itiraz ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi,
 • MAILGRAF’ın hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • MAILGRAF’ın müşteri politikalarının yürütülmesi,
 • MAILGRAF’ın yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Mevzuat hükümlerince  denetime  yetkili  devlet  kurumlarına  mevzuattan  kaynaklı  bilgi verilmesi,
 • İş ortakları, hissedarlar ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetimi
 • Sizlerden gelen  talep  ve  soruların  cevaplanması,  veri  sahibi  talep  ve  şikayet  yönetimi, potansiyel iş ortakları ile iletişimin sağlanması amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve Kanun’un 11. maddesi kapsamında kullanacağınız haklar çerçevesinde işlenebilecektir.
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,
 • Müşterilerimize yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
 • Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,

mailgraf.com web sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkına haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. İlgili sosyal medya kanalları ve Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Bu türdeki çerez verilerini istediğiniz zaman internet tarayıcınızın Ayarlar -> Geçmiş bölümünden tamamen silebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

3.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

MAILGRAF tarafından, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, işlendikleri  amaçla  bağlantılı,  sınırlı  ve  ölçülü,  ilgili  mevzuatta  öngörülen  veya  işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek şartıyla ve ilkelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik  önlemlerini  almak  kaydıyla, işbu  aydınlatma  metninin  2.  maddesinde  sayılan amaçlarla sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da  işbirliği  yapılan  yurtiçi/yurtdışı,  kamu/özel  kurum  ve  kuruluşlar,  şirketler, yurtiçinde  ve yurtdışında  bulunan  depolama,  arşivleme,  bilişim  teknolojileri  desteği alınan  iş  ortaklarına, şirketimizin  danışmanları, çözüm  ortaklarına,  yetkili  kurum  ve  kuruluşlara gerekli  güvenlik önlemlerini  almak  kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5.  ve 6.  maddelerinde  belirtilen  kişisel  veri  işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel  verileriniz, Şirketimiz tarafından internet  sitesi aracılığıyla elektronik  ortamda kayıt, ödeme ve iletişim formlarının doldurulması ve Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınızı kullanmak üzere göndereceğiniz başvuru formu veya dilekçesinden elde edilmektedir. Kişisel verileriniz  KVK  Kanunu’nun  5.  ve  6.  maddelerinde  belirtilen  kişisel  veri  işleme  şartları  ve amaçları  kapsamında işbu Aydınlatma  Metninin  2. ve 3. maddelerinde  belirtilen  amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

mailgraf.com web sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile ilgili olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Sizler, ilgili kişi ve veri sahipleri olarak,

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin  ortadan  kalkması  halinde  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı  veri  işleme  nedeniyle  zararının  ortaya  çıkması  halinde  zararını  yasalar çerçevesinde talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda  belirtilen  haklarınızı  kullanmak  amacıyla,  hangi  haklarınızı  kullanmak  istediğinizi açık olarak belirttiğiniz https://www.mailgraf.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan başvuru formu veya aynı bilgileri sağlayacak ıslak imzalı bir dilekçe ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi  tespit  edici  belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize  veri  sahibinden  gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular,  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulu  tarafından  alınacak  karar  ile  bir  ücret  tarifesi yayınlamadığı  sürece  ücretsiz  olarak  yapılacaktır.  Başvurulara  verilecek  cevapların  10  (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi açıkça beyan edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Menü